Vahevahe mai ha’o lau pe fakakaukau ki he nofo fevāofi’aki lelei | Tongan

Closed 31 Oct 2021

Opened 25 Jun 2021

Overview

'I he Falaite 25 Sune, na'e kamata ai 'a e ngāue matu'aki ma'ongo'onga 'a e pule'anga 'o fakataumu'a ke toe mālohi mo kaukaua ange 'a e nofo fevāofi'aki lelei 'i New Zealand pea ke lalanga ha sosaiete nofo malu, fa'a kātaki pea mo uouongataha

Mei he 25 'o Sune ki he 31 'o 'Okatopa, 'e lava ke 'omai ha'o lau ki ha ngaahi fokotu'utu'u ki he nofo fevāofi'aki lelei - 'o kamata pe mei hono faka'uhinga'i 'a e lea ko iá pea mo ha founga ke fua 'aki pea mo ha founga ke fa'u ha lao ke ne pukepuke mo poupoua.

 

E mafai ona fai mai sau folasaga i luga o le initaneti pe ete tusi mai foi

E mafai foi ona e imeli mai lau tuualalo i le social_cohesion@msd.govt.nz

Matou te talia foi folasaga tusitusia e lafo mai i le Ministry of Social Development, PO Box 1556, Wellington 6140.

Alternate formats for the Social Cohesion survey are available on the MSD website