Vahevahe mai ha’o lau pe fakakaukau ki he nofo fevāofi’aki lelei | Tongan

Closes 31 Oct 2021

Contents

‘Oku faka’amu ‘a e Pule’anga ke tānaki mai ‘a e lau mo ha fakakaukau mei ha ngaahi kulupu tokolahi ‘o fekau’aki mo hono fakahoko ‘a e fakahinohino na’e fai ‘e he Royal Commission of Inquiry ke lava ke toe mālohi ange ‘a e nofo fevāofi’aki lelei (social cohesion). ‘E tokoni ‘a ho’o ngaahi fokotu’u fakakaukaú ki hono fai ha tu’utu’uni aofangatuku ‘a e Pule’anga.

‘E ma’u atu mei heni e fakamatala ki he ngaahi ngāue ‘oku fai ke fakahoko ‘a e toenga ‘o e ngaahi fakahinohino

Tali 'a e ngaahi fehu'i 'o e saveá ni 'i ho'o tongi'i 'a e vahe takitaha 'i he fakamatala 'oku 'oatu 'i lalo. Lau pe tali 'a e ngaahi fehu'i 'i he vahe takitaha pea ke tongi'i 'a e 'continue' ke ke foki ki he fakamatala mo e hoko atu 'o e savea. Hili 'a ho'o tali e ngaahi fehu'i, tongi'i 'a e lomi'anga 'Finish' 'i he konga ki lalo 'o e peesi ke fakafoki mai 'a ho'o tali. 'Oku 'ikai fiema'u ke ke lava 'o tali kotoa 'a e ngaahi fehu'i - ko ia ai fili pe 'a e ngaahi fehu'i 'oku ke mahu'inga'ia ai mo loto ke ke tali.

‘E lava ke ‘omai ‘a e ngaahi fokotu’u fakakaukaú ‘o kamata mei he ‘aho 25 Sune ki he 31 'Okatopa 2021

Kamata ‘a hono tali e ngaahi fokotu’u fakakaukau te mou ‘omai ‘i he 25 Sune pea ‘e tāpuni ‘i he 31 'Okatopa 2021

‘E lava ke fakahoko mai ‘a ho’o fokotu’u fakakaukau ‘i he ‘initaneti pe ‘onilaine pe ko ha’o tohi ‘o li mai 'i he meili.

‘E lava ke fakahoko mai ‘a ho’o fakakaukaú ‘i he uepisaiti ‘a e potungāue MSD. ‘Oku ‘i ai ‘a e ngaahi founga faingofua ‘i he uepisaití ni ke ‘omai ‘aki ‘a ho’o fakakaukaú.

‘E lava foki ke toe ‘omai ‘aki 'i ha’o ‘imeili ki he social_cohesion@msd.govt.nz.

Te mau tali lelei ha’o tohi ‘o ‘omai ‘i he meili ki he Ministry of Social Development, PO Box 1556 Wellington 6140.

Tauhi ke ‘oua na’a ‘ilo ‘e ha taha ‘a ho’o fokotu’u ‘e ‘omai

Ko e ngaahi fakamatala te ke ‘ave ki he MSD ‘e faka’aonga’i ia ‘e he Pule’anga ke toe kaukaua ange ai ‘a e nofo fevāofi’aki lelei. ‘E fakamā’opo’opo e ngaahi fokotu’utu’u te mou ‘omai ‘o fakatahataha’i fakakaveinga pea ke vahevahe atu ia ki he ngaahi va’a ngāue kehekehe ‘a e Pule’anga. ‘E pulusi   ‘e he MSD ‘a hono fakanounou’i ‘o e ngaahi fakamatala te mou ‘omai ‘o fakahū ki he ‘enau uepisaiti. ‘E fa’u ia ‘i he founga ke ‘oua na’a ‘ilo’i ai pe ko hai na’a ne ‘omai e fokotu’utu’u takitaha.

‘Oku ngāue foki ‘a e potungāue Ministry of Justice pea mo e Department of Internal Affairs ke fakahoko e ngaahi fakahinohino kehe ‘a e Royal Commission of Inquiry. Fakatokanga’i ange ‘e lava ke ‘ave ‘a ho’o fokotu’utu’ú ki ha taha ‘o e ngaahi va’a ngāué ni ‘o kapau ‘e pehē ‘e he MSD ‘oku tonu pea tuha ange ke nau fai ‘a e fakama’opo’opo ‘o ha fakamatala ‘oku fakaofiofi ia ki he ngāue ‘a e va’a ngāue ko iá. ‘E vahevahe atu ha ngaahi fakamatala ke ‘ave ki he MSD ‘i ha founga malu mo hao. Kātaki ‘o fakahoko mai kapau ‘oku ‘ikai te ke loto ke vahevahe atu ‘a ho’o fakamatala mo kinautolu.

Ko e fakamatala kotoa pe ‘e ‘ave ki he MSD, ‘e tānaki, tauhi pea faka’aonga’i mo fakahā atu ki tu’a ‘o fakatatau ki he lao Privacy Act 2020. ‘Oku ‘i ai ‘a ho’o totonu ke ke ma’u pe sio ki he fakamatala ‘oku tauhi ‘e he MSD fekau’aki mo koe.

Kātaki ‘o fakatokanga’i ange ‘e lava ke fakakau ‘a ho’o fakamatala ‘i ha fiema’u fakamatala ‘oku kole’i ‘i he malumalu ‘o e lao Official Information Act 1982. Kātaki ‘o ‘oua na’a fakakau ‘i ho’o fakamatala ha fa’ahinga me’a ke lava ai ‘o ‘ilo’i pe ko hai koe pe ko ha tokotaha kehe. Kātaki ‘o fakatokanga’i ange ‘e hiki’i hifo ‘e he MSD ‘a ho tu’asila ope (IP address) koe’uhi na’a fiena’u ke kumi’aki mo tali ha ngaahi matu’utāmaki ‘e fou mai he opé.

Ko e ‘omai ho’o fakamatala ‘i ha lea kehe ange mei he English

‘Oku fakahoko ‘a e saveá ni ‘i he ngaahi lea kehekehe ‘o kau ai ‘a e te reo Māori pea mo e NZSign Lanuage (NZSL). ‘E tali lelei ke ‘omai ‘a ho’o fakakaukau ‘i ha lea ‘oku ke fili ke faka’aonga’i.

‘E lava ‘e he potungāue MSD ‘o kumi ha fakatonulea ma’u faka’ilonga ke ne fakatonulea’i ia ke mahino mo lava ‘e he MSD ‘o fakama’opo’opo ‘E fakafoki ‘e he fakatonulea ki he MSD ‘a ho’o fokotu’u pea mo hono liliu ki he ‘Ingilisi pea hili ia, te ne tamate’i leva ia mei he me’angāue na’a ne faka’aonga’i ke fai’aki ‘a e liliu lea. Ko e ngaahi fakamatala fakafo’ituitui fekau’aki mo koé, ‘e fakahoko ia mei he fakatonulea ki he MSD ‘i he founga malu pea ‘e fai ‘e he fakatonuleá ‘a ‘ene ngāué ‘o fakatatau ki he tu’utu’uni ‘a e lao Privacy Act 2020.

Page Response
Talateu mei he Minista This page has no questions
Puipuitu’a pea mo e ngaahi ngāue ke fai This page has no questions
Fakahā mai pe ko hai koe
0 percent complete
0 of 4 questions answered
1. Ko e ngaahi ola ‘o e nofo fevāofi'aki lelei - ko e hā ‘a e ngaahi me’a 'oku mahu'inga ki a koé?
0 percent complete
0 of 2 questions answered
2. Te tau 'ilo fēfē nai 'oku ai ha fakalaka kimu'a ‘etau ngāue?
0 percent complete
0 of 2 questions answered
3. Ko e hā me’a ‘oku mahino mai mei he ngaahi fakamo'oní
0 percent complete
0 of 3 questions answered
4. Fakahoko e ngāue ki hono 'ai ke mālohi ange 'a e nofo fevāofi'aki lelei
0 percent complete
0 of 3 questions answered